PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Informacje o fundacji

27 stycznia  2004 roku z inicjatywy kilku osób prywatnych powstała Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka. Do założenia fundacji skłoniła je chęć pomocy dzieciom i młodzieży głównie ze Śląska. W tym samym roku fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2006 r. - chcąc rozszerzyć prowadzoną dotąd działalność charytatywną - do Fundacji przystąpili członkowie Klubu Kapitału Śląskiego - stowarzyszenia prywatnych przedsiębiorców, dla których działania na rzecz potrzebujących stanowiły i stanowią ważny, choć nie jedyny cel działania. Ta właśnie  pomoc potrzebującym, głównie dzieciom z domów dziecka, wystarczająco pokrzywdzonym przez los, mająca choć w części wyrównać ich szanse oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym i chorym do dziś stanowi misję fundacji. Fundacja pozyskuje środki na swą działalność statutową z darowizn, odpisów 1% podatku oraz prowadzonych akcji. Dzięki temu, że nie zatrudnia pracowników, a wszyscy z nią związani pracują charytatywnie, wszystkie pozyskane  środki przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Camara Helder

Wyposażamy w sprzęt, meble i wszelkie potrzebne środki domy dziecka; pomagamy dzieciom niepełnosprawnym, finansując opiekę medyczną i rehabilitację; umożliwiamy wyjazdy wakacyjne dzieciom z domów dziecka i z ubogich rodzin, fundujemy dla naszych podopiecznych nagrody w zawodach sportowych, wyposażamy w sprzęt sportowy szkoły. Prowadzimy też wiele innych działań, których wspólny mianownik stanowi chęć niesienia pomocy najmłodszym mieszkańcom Śląska.

Oczywiście wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, których, jak pokazują minione lata, nie brakuje i jest ich wręcz coraz więcej. W imieniu tych, którzy z pomocy korzystają, serdecznie dziękujemy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chorzów, dnia 1.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dostosowania zasad dot. przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją statutowych celów Fundacji Nasz Śląsk im. Gen. J. Ziętka z siedzibą w Chorzowie, związanych przede wszystkim z udzielaniem wsparcia dzieciom z domów dziecka oraz dzieciom z problemami zdrowotnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Fundacja Nasz Śląsk im. Gen. J. Ziętka (Fundacja)z siedzibą w Chorzowie (41-500), Aleja Łani 1, e-mail: biuro@naszslask.org tel. +48 605 454 061, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198194, NIP 954-246-81-70, REGON 278203644, informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych lub danych osobowych dziecka pozostającego pod Państwa opieką lub władzą rodzicielską (Dziecka), podanych przede wszystkim w celu realizacji jednego lub kilku z następujących celów:
 • udzielania wsparcia finansowego i/lub rzeczowego dzieciom z domów dziecka,
 • finansowania kursów szkoleniowych oraz wyjazdów na wycieczki i kolonie dzieci z domów dziecka,
 • udzielania wsparcia finansowego i/lub rzeczowego dzieciom niepełnosprawnym lub posiadającym inne problemy zdrowotne,
 • rozliczania wpłat dokonywanych przez darczyńców,
 1. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Dziecka otrzymaliśmy od Państwa,
  zwłaszcza w toku składania wniosków o udzielenie wsparcia lub przekazywania wpłat przez darczyńców
  i są one przetwarzane w celu realizacji ww. czynności (pkt. 2) oraz wykonania obowiązków prawnych
  (w tym rachunkowych, podatkowych i sprawozdawczych), którym podlega Fundacja,
 2. Podstawami prawnymi przetwarzania przez Fundację Nasz Śląsk im. Gen. J. Ziętka danych osobowych Dziecka lub Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej są:
 • Przede wszystkim Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub konieczność wykonania umów, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia działań - na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub
 • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) i/lub
 • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Dane osobowe Dzieci lub Państwa mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom
  z nią współpracującym (podmiotom przetwarzającym) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
  w szczególności podmiotom upoważnionym do otrzymania takich danych z mocy prawa oraz podmiotom świadczącym usługi Fundacji w zakresie, fakturowania, archiwizacji, obsługi informatycznej,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przygotowania, realizacji i rozliczenia czynności zmierzających do realizacji celów opisanych w pkt 2 powyżej, a w celuwypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 3. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu,
 4. Fundacja nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Fundacji dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu d/s ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekaż 1% podatku